Türkçe
2019 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR

458 kez bakılmış
6 Ekim 2020
17:10

S:S YESİLDENİZE Konut Yapı Kooperatifinin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 26/09/2020 tarihinde Saat:14:00'de Küçükköy Mah.Sarımsaklı Mev. Orkide Apt.No:1 Zemin Kat Ayvalık/BALIKESİR adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Mustafa GÜRLEK gözetiminde yapıldı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede; Gündemi içeren toplantıya davet mektuplarının (22) Yirmi iki ortağa 28/08/2020 tarihinde Balıkesir/Ayvalık MNG Kargo Şübesinden gönderilerek tebliği edildiği,

Yönetim Kurulu tarafından1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortak kayıtdefterindeki kayıtlara uygunluğu tasdik edilerekortakların imzasına açılan ortaklar listesinde, kayıtlı (22) Yirmi iki ortaktan, (11) On bir  ortağın ASALETTEN, (6) Altı ortağın VEKALETTEN katılımı ile toplam (17) On yedi ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve mevcut katılımın yeterli olduğu anlaşıldığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Bakanlık temsilcisi tarafından Gene Kurula bilgi verildi. 

 GÜNDEM MADDELERİ

1.Yoklama ve açılış konuşması yapıldı.Yeterli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldı.Saygı duruşu yapıldı.Gündem konularına geçildi.

2.Divan Başkanlığına Yahya AKDUMAN,Yazmanlığa Hikmet ÖNER teklif edilerek oybirliği ile seçildiler.Divan Heyetinin toplantı tutanağını imzalamaya yetkilendirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3.Yönetim Kurulu 2019 Yılı faaliyet raporu okundu.Denetim Kurulu 2019  paporu okundu.Blanço ve Gelir Gider hesapları okundu.Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet raporları görüşmeye sunuldu.,söz alan olmadı, oybirliği ile kabul edildi.Denetim Kurulu raporu okundu,görüşmeye sunuldu,söz alan olmadı, oybirliği ile kabul edildi.Blanço ve Gelir Gider hesapları okundu,görüşmeye sunuldu,söz alan olmadı,oybirliği ile kabul edildi.Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı ibraya sunuldu,oybirliği ile ayrı ayrı ibra  edildiler. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

4. 2020 Yılı tahmini bütçe 7.785,48 TL olarak okundu.Tahmini bütçe okunduğu şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

5.Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler görüşülerek karara bağlandı. Bankalardan kredi almaya, kredi ödemeye,her türlü gayrimenkulün kiralanması veya kiraya verilmesi ve gerektiğinde gayrimenkuller üzerinde ipotek,irtifak ve intifa hakları ile şufa,vefa ve iştira hakları tesisine ve ipotek vermeye, ahval,kefalet verme,menkul ve nakit verme tesisi ile uygulamaları yapmaya,tevhit işlemleri yaptırmaya,kat irtifakı, mülkiyeti ve benzeri işlemler ile Tapu ve diğer kurumlar nezdinde yapılması gerekli diğer tüm işlemleri yaptırmaya, Kooperatifi Resmi dairelere ve 3. şahıslara karşı temsil etmeye,vekalet vermeye,dava açmaya,sur olmaya,davadan vazgeçmeye ve ibra etmeye,Konutların özellikleri tesbit edilerek projeleri yaptırmaya,inşaatların yapılamasını sağlamaya,zorunlu olması halindeplan, proje,mahal listesi veya sözleşmelerdeki gerekli değişiklikleri yapmaya, inşaatları Emanet usülü  ile yaptırmaya,Personel kadroları oluşturmaya ve atama yapmaya,ödeme koşulu ve şeklini belirlemeye,Tapu idaresi, Belediyeler, Vergi daireleri, Baski ve diğer Kurumlarda veya vb.ödemeleri ortaklardan tahsil edilerek Kooperatifin hissesi oranında karşılamaya,kasada (iş avansı bulundurularak miktarı belirlemeye) hususlarında Yönetim Kuruluna Oy birliği ile yetki verilmiştir.

6. Yönetim ve Denetim Kurulu seçimine geçildi.Aşağıda isimleri belirlenen üyeler 3 yıllığına,Asil ve Yedek olmak üzere Yönetim ve denetim kurullarına oy birliği ile seçilmişlerdir.Yönetim Kurulu Üyeliğine:1. Hüseyin UZUNOĞLU, 2.Yahya AKDUMAN, 3.Hakan SAMSUN.Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine:1.Saliha AKKUŞ,2.Cıhan ESKİKÖY, 3.Yunus ŞEN,Denetim Kurulu Üyeliğine:1.Aydın ÇAKIR, 2.Hikmet ÖNER,Denetim Kurulu Yedek Üyeliğine: 1.Abdulsamet YILDIRIM, 2.Tahir ÖZBEK oybirliği ile seçilmişlerdir. 

7.Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Küçükköy Mahallesi hudutları dahilinde bulunan mülkiyeti TOKİ'ye ait olan 213 Ada, 1 Parseldeki arsanın 6.950.000 TL.(6 Milyon dokuzyüz elli bin TL.) 'ye Kooperatifimizin adına satın alınması için  Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi Oy birliği ile kabul edilmiş olup arsanın satın alım sözleşmesi imzalanması için arsa bedelinin %25'lik kısmı olan 1.376.820 TL.(Bir Milyon Üç yüz yetmiş altı bin Sekiz yüz yirmi TL.) ödenmesine, bunun için üyelerden 29.09.2020 tarihine kadar her üye için 10.000 TL.(On bin TL) toplanması oy birliği ile kabul edilmiştir.

8.Dilek ve temennilere geçildi.Söz alan olmadı.

9.Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Divan Başkanı alınan kararları sesli olarak okudu.İtiraz eden olmadığından toplantıyı saat16:30'da bitirdi.Bu tutanak tarafımızdan toplantı salonunda imza altına alınmıştır.26/09/2020 Küçükköy-Ayvalık/BALIKESİR

 

IDİVAN BAŞKAN                  YAZMAN       BAKANLIK TEMSİLCİSİ                                                     

Yahya AKDUMAN              Hikmet ÖNER   Mustafa GÜRLEK                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

   

  


28/07/2021 Gün Ortalama:31  Bugün10 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:18.204.48.64